Ajutorul de Deces – Servicii Funerare Bucuresti

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
 
    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
 
Beneficiari:
 
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
 
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
 
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
 
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
 
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
 

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

 
Cuantumul ajutorului de deces:
 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
 
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
 
    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 
Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
 
    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.
 

Va puteti recupera integral cheltuielile pentru pachete, servicii pompe funebre, transport funerar, produse si accesorii funerare cu ajutorul de deces. Valoarea ajutorului de deces in anul 2022 este de 6.095 lei (daca cel decedat este asiguratul sau pensionarul), respectiv 3.048 lei (daca persoana decedata este un membru din familia pensionarului/asiguratului).

Ne puteti insarcina pe noi sa va intocmim, depunem dosarul si sa ne ocupam de ridicarea ajutorului de inmormantare  pentru a va recupera integral cheltuielile pentru servicii, produse si accesorii funerare, inclusiv capela, inmormantare, parastas, etc.

Servicii funerare Non-Stop

Casa Funerara Sfantul Ioan

Casa funerara Sf. Ioan

Articole similare